KEE俱乐部上海

Decorating the private club with artworks by Jia Aili, Ji Zhou, Huang Hankang, Wang Ningde, Feng Yan and Xia Jingxin…etc.