Morita Shiryu / Zheng Chongbin catalogues for Ruyi 149